Հրապարակումներ

Ագրոներդրանք, 2019
Ծնեբեկ, 2019
Կաթիլային ոռոգում, 2019
Կորիզավոր հիվանդություններ, 2019
Պտղատու այգիների հիմնում, 2019
Վահանակիրներ պաստառ, 2019
Պտղաբուծության զարգացման ազգային համաժողով, 2019
Ծրագիր գրքույկ
Հետազոտություն գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի և պետական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ 2019
Կոոպերատիվների հաջողության պատմություններ (2019)