Publications

Comment choisir des plants de qualité, 2020
Réfrigération de fruits et légumes, 2020
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ
Չորանոցային տնտեսություն
Վայրի Հավաք
Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
SHEN Guide for Farmers, 2017 (in English)